§1: Indledning

Nedenstående leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud.

§2: Priser

Alle priser er ekskl. moms og under forbehold for stigninger i materialepriser, arbejdsløn og evt. lovmæssige ændringer med mindre andet er udtrykkeligt anført. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til accept- og leveringsfrist.

§3: Ejendomsret

Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer Pernille Corydon Smykker. Køber har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale. Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer Pernille Corydon Smykker indtil disse er fuldt og helt betalt af køber. Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til produktet tilhører Pernille Corydon Smykker, der også har ret til at handle såfremt køber måtte bryde den indgåede købsaftale.

Der er ikke tilladt for køber:

  • at kopiere det leverede software til andet formål end backup og arkivering.
  • at gøre det leverede tilgængeligt i nogen form for tredjemand.

§4: Ordre

Et køb er endeligt, når Pernille Corydon Smykker skriftligt har bekræftet ordren ved at fremsende en faktura. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriftlig accept fra Pernille Corydon Smykker, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger, og mod kontant betaling af varen, der opbevares for købers regning og risiko.

§5: Levering

Levering sker ab Pernille Corydon Smykker. Enhver forsendelse sker for købers regning og risiko med mindre andet er aftalt skriftligt.

§6: Leveringstid

Leveringstiden forventes maksimalt at være 14 dage fra Pernille Corydon Smykkers modtagelse af ordren til at varerne sendes til køber. Forsinkelse med levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til Pernille Corydon Smykker om at berigtige forholdet og Pernille Corydon Smykker ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

§7: Force majeure

Leverandøren hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valutarestriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for Leverandørens kontrol, og som er egnet til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leverings-hindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

§8: Mangler

Pernille Corydon Smykker indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning. Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager Pernille Corydon Smykker sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte eller reparere den eller de mangelfulde varer ved levering af nye tilsvarende varer til køberen, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse. Førnævnte pligter er betinget af, at der straks og dog senest 5 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt over for Pernille Corydon Smykker. Pernille Corydon Smykker hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end Pernille Corydon Smykker, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug.

§9: Betaling

Betalingsbetingelserne er anført på fakturaen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende: Netto kontant senest 8 dage efter fakturadato. Sker betaling ikke rettidigt beregnes rente 2% pr. påbegyndt måned. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter Pernille Corydon Smykker skøn forringes væsentligt, eller såfremt Pernille Corydon Smykker ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

Betaling i webshoppen kan foretages med følgende betalingskort:

  • Dankort
  • VISA
  • Mastercard
  • American Express

§10: Produktansvar

Forvolder et af Pernille Corydon Smykkers leveret eller monteret produkt skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter Pernille Corydon Smykker alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger. Leverandøren hæfter ikke for skader på købers eller Pernille Corydon Smykkers ting, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. Leverandørens ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. Pernille Corydon Smykker fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af Pernille Corydon Smykker, medmindre skaden kan henføres til Pernille Corydon Smykkers produkt. Såfremt Pernille Corydon Smykker måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.

§11: Reklamation og varereturnering

Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Pernille Corydon Smykker skal påberåbes senest 10 dage efter, at fejlen er opdaget. Det er købers/distributørens pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Køber kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest 2 år efter varen er leveret. Hvis køber opdager en fejl, skal denne hurtigt rette henvendelse til;

Pernille Corydon Jewellery. Se kontaktoplysninger her

Varereturnering skal foregå til ovenstående adresse - bemærk at vi ikke modtager pakker sendt pr. efterkrav. Hurtig ekspedition fremmes, hvis der medsendes fyldestgørende information sammen med returvaren - fx reklamations note som beskriver varens fejl eller mangler. Hvis der i særlige tilfælde er aftalt at ombytte en vare, så kan dette kun ske, når Pernille Corydon Smykker modtager returvaren i original emballage, og når varen fremstår i samme stand, som da køber modtog den. Varen skal altid ombyttes senest 3 måneder efter, at køber har modtaget den.

§12: Fortrydelsesret

Fortrydes bestilling inden levering kan den omkostningsfrit afbestilles, evt. forudbetaling vil blive tilbageført.

Hvis du fortryder dit køb efterfølgende, har du ret til at returnere dine varer i 14 dage fra varernes levering. Hvis du fortryder købet, er fragtomkostningerne for din egen regning.

Ved returnering skal der hurtigst muligt rettes henvendelse til:

Pernille Corydon Jewellery. Se kontaktoplysninger her

Fakturabeløbet for den pågældende vare vil blive sendt til dig pr. bankoverførsel, når vi har modtaget dine returvarer.

Fortrydelsesretten er betinget af, at varerne overgives til forretningen i væsentlig stand og mængde, som ved leveringen. Du kan dog ikke fortryde købet, hvis du først har brudt forseglingen.

Pernille Corydon login

Login er til forhandlere og presse.
Hvis du har brug for adgang, kontakt os da venligst.

En email er blevet sendt, med oplysninger om hvordan du nulstiller din adgangskode.

Annullér

Forkert emailadresse og/eller adgangskode

Vælg debitor

Du er blevet logget ud - sandsynligvis på grund af inaktivitet over længere tid. Log venligst ind igen for at fortsætte.